செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 31, 2010

சிற்றின்பம்

சிர்ரின்பன் என்பது
சிறிய இன்பம்
என்று பொருள் படுவதில்லை,

அதற்காக,
எவ்வளவு சிறுமையும்
தாங்க வேண்டும்
என்றே பொருள் கொள்ள வேண்டும்.

எங்கோ படித்தது

1 கருத்து: